Legalizacija

Legalizacija objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, koji ispunjavaju potrebne uslove, sastavni je deo našeg rada.

Legalizacijom vašeg objekta dobijate građevinsku i upotrebnu dozvolu, što je osnovni preduslov za knjiženje objekta na Vaše ime.

Uknjižbom, dobijate pravo na bilo kakav dalji postupak sa objektom – prodaja, nadgradnja, dogradnja, adaptacija, rekonstrukcija, prenamena, fizička deoba, ili registracija delatnosti za koju je potrebno da objekat ispunjava određene upotrebne uslove.

Tek sa građevinskom/upotrebnom dozvolom i uknjižbom, vaš objekat dobija pravu upotrebnu i tržišnu vrednost!

Što se našeg dela posla tiče, izrađujemo Izveštaj o zatečenom stanju objekta (IOZS)  sa
eleboratom geodetskih radova (izrađen od strane ovlašćene geodetske organizacije).

Cena izrade projektne dokumentacije zavisi od više faktora – površine objekta, namene, složenosti, roka izrade, itd. Obratite nam se, i na osnovu vaših informacija daćemo vam orjentacionu cenu – konačnu ponudu možemo da utvrdimo nakon obilaska objekta i uvida u dokumentaciju.


Deo zakona o legalizaciji objekata

Zakon o legalizaciji objekata objavljen je u “Službenom glasniku RS” , broj 95 od 31. oktobra 2013. godine. Donet je imajući u vidu navedenu Odluku Ustavnog suda, a i polazeći od analize odredbi Zakona o planiranju i izgradnji i potrebe za stvaranjem uslova za dovođenje u legalne tokove bespravno izgrađene objekte. Zakon o izmeni Zakona o legalizaciji objekata objavljen je u “Službenom glasniku RS” broj 117/14, kojim je izmenjen samo jedan član.

Član 4.

Legalizacija, u smislu ovog zakona, jeste naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno deo objekta koji je izgrađen, odnosno rekonstruisan ili dograđen bez građevinske dozvole, odnosno koji se koristi bez upotrebne dozvole.

Član 12.

Legalizacija objekta u smislu ovog zakona vrši se po zahtevu koji sadrži :

1) geodetski snimak ;
2) projekat izvedenog objekta u tri primerka ;
3) dokaz o pravu korišćenja, svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno dokaz o pravu svojine na objektu ;
4) dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta ;
5) dokaz o uplati administrativne takse.

Član 13.

Projekat izvedenog objekta se izrađuje za potrebe legalizacije objekta i naknadnog pribavljanja građevinske dozvole.

Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije sadrži naročito :

1) situaciono rešenje ;
2) postojeće stanje sa visinskim kotama građevinske parcele, položajem susednih katastarskih parcela i objekata i nazivima okolnih ulica ;
3) nivelaciono rešenje sa prikazom spoljnih dimenzija objekta ;
4) tehnički izveštaj ;
5) potpis i overu odgovornog projektanta ;
6) saglasnost podnosioca zahteva na projekat izvedenog objekta ;
7) izgled objekta sa prikazanim visinama venca i najviše tačke krovne konstrukcije ;
8) osnovu svih etaža u pogodnoj razmeri ;
9) karakteristične podužne i poprečne preseke kroz objekat u pogodnoj razmeri ;
10) potrebne izglede objekta u pogodnoj razmeri ;
11) specifikaciju posebnih fizičkih delova objekta (numeracija, namena, neto korisna površina svakog posebnog dela objekta, naziv etaže na kojoj se nalazi) ;
12) blok šemu instalacija sa načinom priključenja na spoljnu mrežu ;
13) izjavu o stepenu izgrađenosti i upotrebljivosti objekta ;

Stepen izgrađenosti objekta obuhvata naročito : izvedene grube građevinske radove sa formiranim konstruktivnim sklopom, odnosno podatke da objekat poseduje noseće elemente.

Član 15.

Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije porodičnog stambenog objekta do 300 m2 bruto razvijene građevinske površine sadrži naročito :

1) osnove i karakteristične preseke objekta ;
2) tehnički izveštaj ;
3) potpis i overu odgovornog projektanta ;
4) saglasnost podnosioca zahteva na projekat izvedenog objekta.

Član 16.

Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije za stambene objekte preko 300 m2 bruto razvijene građevinske površine, stambeno-poslovne objekte i proizvodne objekte sadrži :

1) situaciono rešenje ;
2) postojeće stanje sa visinskim kotama građevinske parcele, položajem susednih katastarskih parcela i objekata i nazivima okolnih ulica ;
3) nivelaciono rešenje sa prikazom spoljnih dimenzija objekta ;
4) tehnički izveštaj ;
5) potpis i overu odgovornog projektanta ;
6) saglasnost podnosioca zahteva na projekat izvedenog objekta ;
7) osnove i karakteristične preseke objekta ;
8) izgled objekta sa prikazanim visinama venca i najviše tačke krovne konstrukcije ;
9) osnovu svih etaža u pogodnoj razmeri ;
10) karakteristične podužne i poprečne preseke kroz objekat u pogodnoj razmeri ;
11) potrebne izglede objekta u pogodnoj razmeri ;
12) specifikacija posebnih fizičkih delova objekta (numeracija, namena, neto korisna površina svakog posebnog dela objekta, naziv etaže na kojoj se nalazi) ;
13) blok šemu instalacija sa načinom priključenja na spoljnu mrežu ;
14) izjavu o stepenu izgrađenosti i upotrebljivosti objekta.


Novi zakon o ozakonjenju (legalizaciji) objekata

NOVI ZAKON o ozakonjenju objekata Narodna skupština Republike Srbije je usvojila 20. novembra 2015. godine, objavljen je u “Službenom glasniku RS” broj 96 od 26.11.2015. i počeo je da se primenjuje od 27. novembra 2015. godine.

Za razliku od predhodnih zakona, ovaj novi zakon je daleko ispred ranijih rešenja, jer je država legalizaciju postavila kao pitanje od javnog interesa i samim tim pitanje naknade za uređenje zemljišta postalo je irelevantno. Na taj način će se omogućiti jeftinija i jednostavnija legalizacija nelegalno izgrađenih objekata.

U Srbiji postoji 1,5 MILIONA NELEGALNIH OBJEKATA, a predmetnim Zakonom je predviđeno da TAKSA ZA OBJEKTE IZNOSI :

1) do 100 kvadrata 5.000 dinara,

2) do 200 kvadrata 15.000 dinara,

3) do 300 kvadrata 20.000 dinara,

4) preko 300 kvadrata 50.000 dinara.

Kada je reč o komercijalnim objektima :

1) do 500 kvadrata iznosiće 250.000 dinara,

2) od 500 do 1.000 kvadrata 500.000 dinara,

3) do 1.500 kvadrata milion dinara,

4) preko te kvadrature tri miliona dinara.

Postupci za legalizaciju objekata započeti do dana stupanja na snagu ovog Zakona (27. novembar 2015.), po zahtevima koji su podneti do 29. januara 2014. godine, a koji nisu okončani do stupanja ovog Zakona na snagu, okončaće se po njegovim odredbama.

Predmet ozakonjenja će biti i oni objekti za koje nije podnet zahtev za legalizaciju, a vidljivi su na satelitskom snimku, koji mora biti dostupan na uvid građanima u elektronskom obliku na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Rušenje nezakonito izgrađenog objekta u smislu ovog Zakona neće se izvršavati do pravosnažno okončanog postupka ozakonjenja.